Tiếng Anh Học Thuật IELTS

Cấp độ: Beginner 2.5 – 3.0, Elementary 3.0 – 4.0, IELTS 4.0 – 5.0, IELTS 5.0 – 5.5, IELTS 5.5 – 6.0, IELTS  6.0 – 6.5, IELTS 6.5 – 7.0. Cam kết đầu ra. Đảm bảo theo đúng lộ trình học và mục tiêu của mỗi học viên.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *